Skip to main content

Uslovi korišćenja

USLOVI KORIŠĆENJA

Ovim uslovima korišćenja (u daljem tekstu: „Uslovi korišćenja“), reguliše se pravni/ugovorni odnos između privrednog društva:

 • Poslovno ime: SPORTYMATE doo Beograd
 • Sedište: ul. Vladimira Popovića 48/313, 11070 Novi Beograd;
 • Odgovorno lice: direktor Petar Savić;
 • Matični broj: 21675130;
 • PIB: 112441566;
 • Pretežna delatnost: ostale usluge rezervacije i delatnosti povezane s njima;
 • Tekući račun: 160-6000001042201-47 koji se vodi kod banke: Banca Intesa AD Beograd;
 • Naziv aplikacije: „SportyMate“;
 • Websajt: https://www.sportymate.rs
 • Broj telefona: +381 67777 3333
 • E-mail adresa: support@sportymate.rs

koje je vlasnik i pod čijom je kontrolom aplikacija pod nazivom “SportyMate” koja je dostupna za IOS i Android uređaje (u daljem tekstu: „Aplikacija“)

i

korisnika, propisani su uslovi i pravila korišćenja Aplikacije, kao i prava i obaveze korisnika prema Aplikaciji i uslugama koje Aplikacija pruža, a na koje korisnici pristaju prihvatanjem ovih Uslova korišćenja.

 

ZNAČENJE POJEDINIH IZRAZA:

„Usluga“ – usluga koju pruža Aplikacija, odnosno usluga povezivanja sportista-Korisnika aplikacije sa sportskim centrima, balonima i ostalim objektima koji nude takvu vrstu usluge (u daljem tekstu: “Sportski objekti”), a na način što Korisnici aplikacije rezervišu putem Aplikacije slobodne termine za bavljenje sportom u sportskim prostorijama i halama navedenih objekata;

„Aplikacija“ „Davalac usluga“ – aplikacija pod nazivom “SportyMate” koja je u vlasništvu i pod kontrolom privrednog društva SPORTYMATE doo Beograd, ulica Šekspirova br. 7b, Beograd-Savski Venac, MB: 21675130, PIB: 112441566, koje svoju poslovnu delatnost obavlja putem Aplikacije, odnosno onlajn;

 “Admin” – pravno lice ili preduzetnik koje je vlasnik Sportskog objekta u okviru kojeg Korisnici aplikacije zakazuju termine za bavljenje sportom putem Aplikacije, a koje ima ostvarenu poslovnu saradnju sa Aplikacijom;

„Korisnik aplikacije” – fizičko lice koje je registrant Naloga na Aplikaciji i koje koristi Uslugu Aplikacije;

“Super korisnik” – Korisnik aplikacije koji ima posebnu ulogu dodeljenu od strane Admina, a na osnovu koje ima mogućnost dobijanja unapred većeg broja termina i uvid u zauzete termine u određenom Sportskom objektu, kao i zakazivanje i otkazivanje termina u unapred dodeljenim vremenskim okvirima;

“Menadžer” – lice koje ima pregled svih termina kod određenog Admina i koje pomaže Adminu u poslovanju na način što vrši rezervaciju/otkazivanje termina u Sportskom objektu. Ulogu Menadžera dodeljuje Admin registracijom posebnog naloga Menadžera;

„Super admin“ – lice koje je nadležno za upravljanje i uređivanje Aplikacije i koje je zaduženo za interakciju sa Korisnicima i Adminima;

“Primalac obaveštenja” – Korisnik aplikacije koji se prijavio da dobija od Aplikacije obaveštenja o popustima i akcijama u Sportskim objektima (“Newsletter”);

“Korisnici” – zajednički naziv za Korisnika aplikacije, Primaoca obaveštenja, Super korisnika i Menadžera;

“Push notifikacije” – obaveštenja o Aplikaciji, iznenadnim promenama u funkcionisanju Aplikacije, kao i bitnim informacijama za Korisnike koje Super admin šalje direktno Korisnicima;

„Registracija podataka“ – obrazac na Aplikaciji do kojeg se dolazi klikom na polje „Registrujte se“ na početnoj stranici Aplikacije, koji popunjava Korisnik aplikacije zainteresovan za korišćenje Usluge i koji se sastoji od unosa imena i prezimena, e-mail adrese, šifre, broja telefona i datuma rođenja, dok se podaci čuvaju i obrađuju u skladu sa Politikom privatnosti Aplikacije. Korisnici aplikacije ove podatke unose prilikom kreiranja Naloga, a u cilju korišćenja Usluge;

„Nalog“ – profil Korisnika aplikacije koji registruje i kreira na Aplikaciji, gde Korisnik aplikacije vrši Registraciju podataka tako što obavezno unosi ime i prezime, e-mail adresu, broj telefona, datum rođenja i kreira šifru (lozinku) uz potvrdu iste, nakon čega se vrši autentifikacija Naloga, na način što Aplikacija šalje verifikacioni link na unetu e-mail adresu Korisnika aplikacije, sve u skladu sa uputstvima koje određuje Aplikacija. Nalog Super korisniku i Menadžeru kreira Admin unosom istih podataka kao i za Korisnika aplikacije;

„Prijavi se“ – opcija koja je omogućena Korisniku aplikacije nakon kreiranja Naloga, a kako bi pristupio Nalogu unosom e-mail adrese i šifre i koristio Uslugu;

„Zaboravili ste šifru” – opcija u okviru Aplikacije koju može da koristi Korisnik aplikacije koji je zaboravio šifru svog Naloga, a koja se koristi unosom svoje e-mail adrese. Nakon unosa ovih podataka Super admin šalje Korisniku aplikacije aktivacioni link za kreiranje nove šifre, te se klikom na ovaj link Korisniku aplikacije omogućava unos nove šifre sa potvrdom iste, na osnovu koje može dalje pristupiti svom Nalogu;

„Newsletter“ – obaveštenja o novostima i promotivnim ponudama, odnosno popustima i akcijama u Sportskim objektima koje Aplikacija šalje Korisnicima aplikacije na osnovu datog pristanka klikom na polje za prijem ovakvih obaveštenja prilikom Registracije naloga;

„Cena Usluge“ – iznos naknade za svaku pojedinačnu Uslugu pruženu od strane Aplikacije, odnosno za svaku rezervaciju termina u odabranom Sportskom objektu putem Aplikacije, koja se u početku rada i razvoja Aplikacije neće naplaćivati Korisnicima aplikacije. Aplikacija ima diskreciono pravo da uvede naknadu za pružanje svojih Usluga Korisnicima aplikacije, a o čemu će blagovremeno na jasan i transparentan način obavestiti sve postojeće i potencijalne Korisnike aplikacije putem izmene ovih Uslova korišćenja;

“Cena termina” – iznos naknade koji Korisnik usluge plaća za rezervisani termin u konkretnom Sportskom objektu;

“Profil” – odeljak na Aplikaciji u okviru kojeg postoji opcija za promenu šifre, unosom i potvrdom nove šifre i za promenu drugih podataka Korisnika aplikacije, kao i opcija brisanja Naloga na osnovu kojeg se po isteku roka od 30 dana trajno brišu svi podaci Korisnika aplikacije;

“Pretraga” – odeljak na Aplikaciji u okviru kojeg Korisnik aplikacije može da pronađe slobodan termin u konkretnom Sportskom objektu u kojem ima raspoloživih termina;

“Objekti”

„Ponuda za zakazivanje termina“, „Ponuda“– aktivna radnja Korisnika aplikacije koja se vrši klikom na polje „Zakaži termin“ koje se nalazi u okviru stranice na kojoj je prikazan konkretan Sportski objekat u kojem je Korisnik aplikacije odabrao termin, na koji način Korisnik aplikacije šalje zahtev za pružanje Usluge, sve u skladu sa uputstvima dobijenim u okviru Aplikacije, a koja radnja se ima smatrati slanjem Ponude;

„Potvrda o prihvatanju Ponude za zakazivanje termina“, “Prihvat ponude” – Obaveštenje, odnosno potvrda o uspešnoj rezervaciji termina koju Aplikacija šalje Korisniku aplikacije na e-mail adresu navedenu prilikom Registracije podataka, a koja potvrda se ima smatrati Prihvatom ponude;

„Ponuda i Prihvat ponude“ – predstavljaju sastavni deo ugovora;

„Prava intelektualne svojine“ – prava na žigovima, dizajnu i subjektivna autorska prava i prava srodna autorskim pravima koja su regulisana važećim Zakonom o autorskom i srodnim pravima Republike Srbije, Zakonom o žigovima, i drugim pozitivno pravnim propisima Republike Srbije kojim se direktno ili indirektno regulišu pitanja prava intelektualne svojine;

Politika privatnosti“ – opšti akt Aplikacije koji predstavlja sastavni deo ovih Uslova korišćenja, kojim se Korisnici informišu o tome koji lični podaci se prikupljaju od strane Aplikacije, svrha i osnov njihove obrade, dužina čuvanja podataka, pouke o pravima Korisnika, procedure u slučaju incidenata, kao i saglasnost Korisnika da Aplikacija u svojstvu rukovaoca može prikupljati, obrađivati i čuvati njihove lične podatke.

 

 1. UVODNE ODREDBE

1.1.    Kako bi Korisnici uspešno mogli da pristupe Aplikaciji i upoznaju se sa njenim sadržajem i načinom funckonisanja, poželjno je da pročitaju ove Uslove korišćenja i Politiku privatnosti, dok je za korišćenje Usluge Apikacije neophodno da Korisnici prihvate ova dva dokumenta čime potvrđuju da su saglasni sa svim pravilima i uslovima korišćenja Aplikacije.

1.2.    Aplikacija može promeniti Uslove korišćenja kada za to postoji potreba u cilju unapređenja, bržeg i efikasnijeg funkcionisanja Aplikacija, kao i u ostalim slučajevima, uz isticanje izmena na Aplikaciji.

1.3.    Uslugu Aplikacije može da koristi svako punoletno lice koje je sposobno da izvrši slanje Ponude i preuzme obaveze koje iz te radnje nastaju, bez obzira gde se nalazi, odnosno gde ima prebivalište.

1.4.    Prihvatom ovih Uslova korišćenja Korisnici potvrđuju da ispunjavaju uslove iz člana 1.5.

 

 

 

 

 1. PRISTUP USLUGAMA APLIKACIJE I KREIRANJE NALOGA

2.1.    Aplikacija omogućava pristup svom sadržaju Korisnicima koji registruju Nalog, uz poštovanje pravila utvrđenih ovim Uslovima korišćenja i Politikom privatnosti.

2.2.    Kreiranje Naloga se sastoji od Registracije podataka, odnosno unosa imena i prezimena, e-mail adrese, šifre, broja telefona i datuma rođenja, kao i prihvata ovih Uslova korišćenja i Politike privatnosti. Nalog se može kreirati i putem e-mail adrese, odnosno login-a preko Google ili Facebook naloga.

2.3.    U cilju zaštite i bezbednosti pristupa Aplikaciji od strane Korisnika, potrebno je da kreirana lozinka bude “snažna” i kompleksna, da se ne sastoji od generičkih reči, kao i da se po potrebi menja. Preporuka Aplikacije je da se lozinka sastoji iz nepravilno raspoređenih malih i velikih slova, brojeva i znakova interpunkcije.

2.4.    Verifikacija Naloga vrši se putem aktivacionog linka koji Aplikacija šalje na e-mail adresu Korisnika.

2.5.    Nakon pristupa aktivacionom linku iz člana 2.4. Aplikacija vrši potvrdu identifikacije nakon čega omogućava Korisniku pristup njegovom Nalogu.

2.6.    Korisnik treba da unese podatke iz ovog člana, odnosno svoju e-mail adresu i šifru prilikom svakog logovanja.

 

 1. PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE
  • Sva prava, uključujući, ali ne ograničavajući se na Prava intelektualne svojine

na kompletnom sadržaju postavljenom od strane Aplikacije, kao i izgledu i dizajnu koji je kreiran od strane Aplikacije i prikazuje se na Aplikaciji pripadaju isključivo Aplikaciji.

 • Aplikacija ima pravo na isključivo ekonomsko iskorišćavanje Prava iz člana 3.1. ovih Uslova korišćenja.

 

 1. PLAĆANJE USLUGE

4.1.    Naknada za korišćenje Usluge koju pruža Aplikacija se neće naplaćivati Korisnicima aplikacije u početnom periodu rada i razvoja Aplikacije. Aplikacija ima diskreciono pravo da uvede naknadu za pružanje svojih Usluga Korisnicima aplikacije, a o čemu će blagovremeno na jasan i transparentan način obavestiti sve postojeće i potencijalne Korisnike aplikacije putem izmene ovih Uslova korišćenja.

4.2.    Cena termina koja podrazumeva naknadu za rezervisani termin u konkretnom odabranom Sportskom objektu je informativnog karaktera za Korisnika usluge i naplaćuje se od strane Admina, a iskazana je u okviru Aplikacije u odeljku pretrage slobodnih termina.

 

 1. PRAVILA PONAŠANJA KORISNIKA

5.1.    Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja, Korisnici se obavezuju da koriste usluge Aplikacije, preduzimaju aktivnosti na Aplikaciji u skladu sa važećim propisima Republike Srbije, dobrim poslovnim običajima, pravilima morala, poslovnom etikom i načelom savesnosti i poštenja.

5.2.    Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja Korisnici se naročito obavezuju:

 • da će izvršavati svoje obaveze predviđene ovim Uslovima korišćenja;
 • da neće zloupotrebiti sadržaj na Aplikaciji;
 • da neće davati lažne podatke o svom identititetu niti činiti delo krađe tuđeg identiteta;
 • da će pružati samo tačne i istinite informacije;
 • da će poštovati pravo na privatnost, čast i ugled drugih fizičkih lica;
 • da neće otkrivati informacije ili dokumenta do kojih dođu na bilo koji način, osim ukoliko je to u skladu sa relevantnim važećim zakonom, ili ako je ovlašćenje za takvo otkrivanje dato od strane Aplikacije;
 • da neće koristiti robote, pauke i druga autorizovana sredstva za pristup Aplikaciji;
 • da neće preduzeti bilo koju radnju koja jeste, ili bi mogla da bude veliko opterećenje za funkcionisanje Aplikacije;
 • da neće ometati ili pokušati da ometaju pravilan rad Aplikacije ili bilo koje druge aktivnosti koja se sprovodi na, ili sa Aplikacije.

 

 1. FUNKCIONISANJE APLIKACIJE I PRAVA I OBAVEZE KORISNIKA

6.1.    Da bi Korisnik usluge stekao pravo na realizaciju Usluge, odnosno mogućnost da rezerviše slobodan termin u odabranom Sportskom objeku i na taj način pošalje Ponudu Davaocu usluge, nepohodno je da prihvati ove Uslove korišćenja i Politiku privatnosti i registruje svoj Nalog.

6.2.    Svaki Korisnik nakon registracije Naloga može slobodno da pristupi Aplikaciji i pregleda njen sadržaj, bez nastanka obaveza iz člana 6.3.

6.3.    Tek slanjem Ponude, odnosno zahteva za Uslugu i Prihvatom ponude od strane Aplikacije odnosno slanja potvrde o uspešnom zakazivanju termina, Korisnik aplikacije stupa u ugovorni odnos sa Aplikacijom.

6.4.    Prilikom registracije Naloga, Korisnik je u obavezi da navede svoje ime i prezime,  e-mail adresu, šifru, broj telefona i datum rođenja.

6.5.    Kategorije podataka iz člana 6.4. su detaljno navedene u Politici privatnosti, kao i svrha i osnov njihove obrade.

6.6.    Da bi poslao Ponudu, potrebno je da Korisnik pre svega u okviru odeljka “Pretraga” unese parametre za pretraživanje željenog termina, a koji se mogu filtrirati prema mestu, sportu ili vremenu termina.

6.7.    Nakon što Korisnik prođe kroz korake navedene u članu 6.6. dobija rezultate pretrage svih Sportskih objekata koji ispunjavaju prethodno unete parametre. U okviru odabranog Sportskog objekta, Korisnik može videti i više detalja o konkretnom Sportskom objektu.

6.8.    Kada korisnik odabere željeni Sportski objekat u kojem ima raspoloživog termina, pojavljuje se polje “Zakaži termin” putem kojeg direktno šalje zahtev Aplikaciji, odnosno Ponudu za rezervaciju termina.

6.9.    Kada Aplikacija prihvati Ponudu na način opisan članom 6.3. ista će poslati elektrosnsku poruku Korisniku usluge, kojom će ga obavestiti da je njegov zahtev prihvaćen, odnosno da je željeni termin zakazan.

6.10.  Ukoliko Korisnik koji je zakazao termin želi da isti otkaže, isti je u obavezi da to učini najmanje 3h pre početka zakazanog termina.

 

 1. ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI I PRAVA APLIKACIJE

7.1.    Aplikacija ima diskreciono pravo da onemogući Korisniku pristup Aplikaciji i korišćenje Usluge u sledećim slučajevima:

 • ako posumnja da Korisnik preduzima prevarnu radnju;
 • ako Korisnik ne izvršava svoje obaveze u skladu sa ovim Uslovima korišćenja;
 • ako Korisnik ne ispuni svoju obavezu koja nastane korišćenjem Usluge;
 • ako Aplikacija utvrdi da Korisnik ponašanjem protivnim Uslovima korišćenja iz člana 5.2 kao i u ostalom delu Uslova korišćenja, nanosi štetu Aplikaciji ili ako preti opasnost da Aplikaciji može biti naneta šteta;
 • iz drugih razloga za koje Aplikacija nađe da su opravdani ili celishodni.

7.2.    U slučaju da Aplikacija onemogući pristup Aplikaciji konkrektnom Korisniku, a potom Korisnik želi da ostvari pristup Aplikaciji sa iste e-mail adrese preko koje je prethodno registrovao Nalog, takav pristup, odnosno ponovna registracija Naloga sa iste e-mail adrese moraće prethodno da bude odobrena od strane Super admina.

7.3.    Super admin ima diskreciono pravo da u bilo kom trenutku izmeni ili ukloni podatke, odnosno sadržaj koji su Korisnici plasirali u okviru Aplikacije/Naloga, ukoliko posumnja da postoji bilo kakva zloupotreba, nepravilnost ili povreda, i to trajno, ili privremeno do izjašnjenja Korisnika čiji je sadržaj/podatak predmet brisanja/izmene.

7.4.    Ukoliko Korisnik kršenjem neke odredbe ovih Uslova korišćenja prouzrokuje bilo koji vid štete, gubitaka, ili troškova Aplikaciji, Aplikacija ima pravo da zahteva od Korisnika nadoknadu prouzrokovane štete, gubitaka i/ili troškova.

7.5.    U slučaju bilo kakvog spora, Aplikacija ima pravo da na zahtev suda ili drugog nadležnog organa, dostavi sve potrebne informacije koje se odnose na Korisnike.

7.6.    Aplikacija ne snosi bilo kakvu odgovornost u vezi sa zakazanim terminima u Sportskim objektima Admina, imajući u vidu da Aplikacija vrši samo uslugu posredovanja između Korisnika i Admina.

 

 1. REŠAVANJE SPORA SA APLIKACIJOM I PRIMENA PRAVA

8.1.    Na sve sporove i pravna pitanja koja proisteknu iz odnosa Korisnika sa Aplikacijom, ugovara se primena procesnog i materijalnog prava Republike Srbije, kao i forum suda iste zemlje, dok će se u pogledu pojedinih pravnih pitanja u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti primenjivati i General Data Protection Regulation (GDPR) gde je primenljivo i tumačiti u svetlu preambule GDPR.

8.2.    Korisnici i Aplikacija su saglasni da će sve eventualne nesporazume rešavati mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju, saglasni su da će za sporove biti nadležan stvarno nadležan sud u Beogradu.

8.3.    Svi zahtevi/tužbe koje Korisnici podnesu protiv Aplikacije, odnosno sporovi koje Korisnici pokrenu protiv Aplikacije, moraju biti rešeni u skladu sa uslovima i pravilima koji su predviđeni ovim Uslovima korišćenja, Zakonom o obligacionim odnosima Republike Srbije, kao i drugim važećim propisima Republike Srbije koji regulišu materiju ovih Uslova korišćenja.

 

 1. BRISANJE LIČNIH PODATAKA SA APLIKACIJE

9.1.    Svi lični podaci Korisnika brišu se po isteku 30 dana od dana gašenja Naloga Korisnika klikom na polje “Brisanje naloga” u okviru

9.2.    Izuzetno od člana 9.1, Aplikacija neće pristupiti brisanju informacija/podataka koji se odnose na konkretnog Korisnika, a koji nije izvršio svoje ugovorne obaveze prema Aplikacija u vezi sa Uslugom, ili ukoliko Aplikacija prema važećim propisima ima pravo/obavezu da određene podatke o Korisniku čuva, ili ukoliko Aplikacija ima drugi legitimni interes, pri čemu će podatke čuvati u roku dok zakonska obaveza, odnosno legitimni interes postoji, ali ne duže od zakonom propisanog roka za čuvanje podataka, odnosno 5 godina u slučaju postojanja legitimnog interesa.

9.3.    Izuzetno od člana 9.1. Aplikacija će sačuvati podatke Korisnika koji su dali izričitu saglasnost za obrađivanje i čuvanje njihovih podataka u svrhe slanja obaveštenja o popustima i akcijama u Sportskim objektima, odnosno u svrhe slanja Newsletter-a.

9.4.    Aplikacija ima diskreciono pravo da zabrani pristup Aplikaciji i Korisniku, posebno u slučajevima navedenim u članu 7 ovih Uslova korišćenja.

9.5.    Aplikacija ima diskreciono pravo da zabrani pristup Aplikaciji i Korisniku usluge iz razloga predviđenih u članu 7, ukoliko je prema njemu izvršila sve ugovorne obaveze koje se tiču konkretne Usluge.

9.6.    Na pravila o brisanju ličnih podataka, pored odredbi iz ovog člana, primenjuju se i pravila iz Politike privatnosti Aplikacije.

 

 1. PRIVATNOST I POVERLJIVOST PODATAKA

10.1.  Aplikacija koristi podatke Korisnika u skladu sa Politikom privatnosti, i obavezuje se da će čuvati privatnost svih Korisnika, da će prikupljati samo neophodne, osnovne podatke o Korisnicima, odnosno podatke neophodne za poslovanje i ispunjavanje ugovorenih obaveza, informisanje Korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge, sve u skladu sa Politikom privatnosti.

10.2.  Stupanje u pravni odnos sa Aplikacijom uslovljeno je prihvatom Politike privatnosti, koja je sastavni deo ovih Uslova korišćenja i nalazi se u njihovom prilogu, te usluge Aplikacije ne mogu da bude korišćene od strane Korisnika koji se protive da njihovi podaci budu korišćeni na način predviđen u Politici privatnosti.

10.3.  Svi podaci o Korisnicima usluge se strogo čuvaju i dostupni su samo Super adminu kojem su ti podaci nužni za obavljanje posla i izvršenje ugovorne obaveze Aplikacije, a Aplikacija je odgovorna za poštovanje načela zaštite privatnosti Korisnika aplikacije u skladu i na način predviđen Politikom privatnosti.

10.4.  Podaci o Super korisnicima i Menadžerima su dostupni i Adminima, te se isti čuvaju i kod njega, imajući u vidu da se u pogledu tih podataka Aplikacija i Admini nalaze u svojstu zajedničkih rukovalaca, a kako je detaljno regulisano Politikom privatnosti.

10.5.  Kada je u pitanju korišćenje kontakata Korisnika u svrhe marketinga, ono se vrši na osnovu njihove izričite saglasnosti, a Korisnici imaju mogućnosti neprihvatanja takvog korišćenja, sve u skladu sa Politikom privatnosti.

10.6.   Davalac usluge štiti bezbednost ličnih i poverljivih podataka na način opisan u članu 12.

 

 1. ODGOVORNOST I GARANCIJE KORISNIKA ZA LIČNE PODATKE NA APLIKACIJI

11.1.  Korisnici odgovaraju za istinitost i verodostojnost kako u pogledu podataka o ličnosti, tako i u pogledu eventualnog bilo kog drugog sadržaja koji plasiraju i objavljuju na Aplikaciji.

11.2.   U slučaju zahteva trećih lica u pogledu prava iz člana 11.1. Aplikacija zadržava pravo da postupi na način opisan u članu 7.3.

 

 1. OBEŠTEĆENJE

12.1.  Korisnici se obavezuju da će, u slučaju da se treće lice obrati Aplikaciji sa zahtevom, i/ili podnese protiv Aplikacije zahtev nadležnom sudu za naknadu štete koja je nastala povredom bilo koje odredbe ovih Uslova korišćenja od strane Korisnika, ili povredom bilo kog važećeg propisa Republike Srbije, ili prava trećeg lica u toku korišćenja a i/ili u vezi sa korišćenjem Aplikacije, da stupe u postupak u svojstvu umešača na strani Aplikacije i da nadoknade celokupnu štetu, zajedno sa svim nastalim troškovima koje Aplikacija bude pretrpela zbog nastanka takve štete.

 

 1. BEZBEDNOST

13.1.  Korisnici su odgovorni za održavanje bezbednosti svoje e-mail adrese, Naloga kao i uređaja sa kog pristupaju Aplikaciji i u potpunosti su odgovorni za sve aktivnosti koje se preduzimaju na Aplikaciji sa njihovog uređaja, kao i za bilo koje druge radnje koje su preduzete u vezi sa tim uređajima/e-mail adresama/Nalozima.

13.2.  Korisnici su dužni da obaveste Super admina čim saznaju za neovlašćenu upotrebu/pristup Aplikaciji sa njihovog uređaja/preko njihove e-mail adrese/Naloga ili ukoliko posumnjaju da takva upotreba/pristup postoji, i/ili bilo koje drugo narušavanje bezbednosti njihovog uređaja sa kog im je omogućen pristup Aplikaciji/bezbednosti e-mail adrese/bezbednosti Naloga/bezbednosti same Aplikacije.

13.3.  Korisnici su obavezni da učine sve što je u njihovoj moći kako bi onemogućili neovlašćeni pristup Aplikaciji sa njihovog uređaja i/ili drugi vid narušavanje bezbednosti.

13.4.  Aplikacija neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak i/ili štetu nastalu zbog neovlašćenog pristupa Aplikaciji, usled propuštanja Korisnika da obezbedi svoj uređaj sa koga mu je omogućen pristup Aplikaciji/svoju e-mail adresu/svoj Nalog, kao i usled bilo kojeg drugog propusta Korisnika.

 

 1. KONTAKT PODACI APLIKACIJE / KORISNIČKI SERVIS

14.1.  Korisnici se mogu za sve informacije i pomoć obratiti Super adminu Aplikacije koji pruža usluge tehničke podrške putem:

-e-mail adrese: office@sportymateofficial.com ili

-telefona: +381 67777 3333;

 1.  Dopune Uslovima Korišćenja – Plaćanje
  15.1. Izjava o konverziji:
  „Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).
  Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs
  Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica
  biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji
  koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne
  može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne
  razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.“

  15.2. Kontakt podaci – korisnički servis:
  Korisnici se mogu za sve informacije i pomoć obratiti tehničkoj podršci
  putem:
  – Adresa: Vladimira Popovića 48/313, 11070 Novi Beograd
  – Kontakt telefon: +381 67777 3333;
  – E-mail adresa: support@sportymate.rs
  15.3. Dostava usluga i eventualna ograničenja
  Iznajmljivanje termina u sportskim objektima
  Naša aplikacija omogućava korisnicima da rezervišu termine u sportskim
  objektima. Kada rezervišete termin putem naše aplikacije, smatra se da
  ste zaključili ugovor o iznajmljivanju sportskog prostora za određeni
  vremenski period. Sve rezervacije se potvrđuju elektronskim putem i
  korisnici dobijaju potvrdu na e-mail adresu navedenu prilikom registracije.

  Eventualna ograničenja:

  1. Dostupnost termina zavisi od raspoloživosti sportskih objekata.
  2. Sportski objekti zadržavaju pravo da izmene raspored termina u
  slučaju nepredviđenih okolnosti. U takvim slučajevima, korisnici će
  biti pravovremeno obavešteni i ponudiće im se alternativni termini
  ili povrat novca.

  15.4. Politika reklamacija
  Svaki sportski centar samostalno definiše rok u kojem je moguće otkazati
  termin uz pun povrat uplaćenog iznosa. Ovaj rok je jasno izražen prilikom
  svakog procesa rezervacije. Ukoliko korisnik ne otkaže rezervisani termin u
  predviđenom roku, povrat novca nije moguće.

  Dodatne odredbe:
  1. Reklamacije u vezi sa kvalitetom usluga sportskog objekta rešavaju
  se direktno sa sportskim centrom. Naša aplikacija posreduje u
  komunikaciji, ali ne snosi odgovornost za kvalitet usluga pruženih od
  strane sportskih centara.
  2. Korisnici su obavezni da pošalju zahtev za reklamaciju putem e-mail
  adrese support@sportymate.rs sa detaljnim opisom problema. Naše
  osoblje će obraditi zahtev i kontaktirati sportski centar kako bi se
  rešio problem na najefikasniji način.

  15.5. Zaštita privatnosti korisnika:
  „U ime SPORTYMATE doo Beograd obavezujemo se da ćemo čuvati
  privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i
  informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju
  pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući
  mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se
  koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se
  strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za
  obavljanje posla. Svi zaposleni SPORTYMATE doo Beograd (i poslovni
  partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.“
  15.6. Zaštita poverljivih podataka o transakciji:
  „Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se
  prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom
  SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske
  tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor
  platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces
  naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj
  kartici nisu dostupni našem sistemu.“

  15.7. Povraćaj sredstava:
  „U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno

  platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na
  razlog vraćanja, SPORTYMATE doo Beograd je u obavezi da povraćaj vrši
  isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro, Amex i Dina metoda plaćanja, što
  znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun
  korisnika kartice.“

  15.8. Izjava o PDV-u:
  „SPORTYMATE doo Beograd nije u sistemu PDV-a.

16. ZAVRŠNE ODREDBE

16.1.  Korisnici izjavljuju da su pročitali, razumeli i prihvatili ove Uslove korišćenja, kao i da u pravni/ugovorni odnos sa Aplikacijom stupaju dobrovoljno.

16.2.  Korisnici izjavljuju da su pročitali, razumeli i prihvatili Politiku privatnosti koja kao opšti akt Aplikacije i kao prilog Uslova korišćenja, čini njihov sastavni deo i direktno se primenjuje na pitanja zaštite podataka o ličnosti Korisnika, njihovo prikupljanje, obradu, skladištenje i promet.